Gotická kaple svatého Jiří v Litovli


Kapli sv. Jiří nechal postavit Jiří z Vlašimi. Vlašímové byli českým rodem a jejich přičiněním rostl počet a vliv Čechů ve městě. Když Čechů přibývalo, byla postavena samostatná kaple pro česky mluvící obyvatele. Proto se také někdy nazývá Česká kaple. Objekt je významnou architektonickou památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek.

Počátky výstavby bývají někdy datovány do r. 1444, ale pravděpodobnější je její vznik až ve 2. pol. 15. století. Kaple je příkladem drobnější, ale velmi kvalitní, pozdně gotické sakrální stavby a je nejstarší dochovanou stavbou v Litovli a dalekém okolí.

Stavba je unikátní především tím, že se dochovala v původní pozdně gotické podobě bez přestaveb a to včetně velmi kvalitní malířské výzdoby vytvořené během prvního sta let po vybudování objektu. Pod vrstvami přemaleb jsou dochovány renesanční a gotické fresky. Okna mají plaménkovou kružbu, uvnitř je síťová klenba, ve svornících se střídají znaky města se znaky Vlašímů.

V roce 1948 byla kaple sv. Jiří znárodněna a v následujících desetiletích došlo k výraznému zhoršení jejího stavu. V 80. letech minulého století byla městem Litovel započata rekonstrukce objektu, která však nebyla dokončena. Proběhla rekonstrukce fasády a krovu kaple, výměna střešní krytiny a byly pořízeny nové vitráže do oken, zhotovené podle návrhů akad. malíře Karla Rechlíka. V interiéru objektu byl proveden rozsáhlý stavebně - historický průzkum, v rámci něhož byla provedena také archeologická sonda do podloží objektu a restaurátorský průzkum vnitřní výmalby, přičemž byly nalezeny rozsáhlé části původní výzdoby kaple. Byly zahájeny práce na nové elektroinstalaci, ale nebyly dokončeny.

V roce 1994 byl objekt navrácen Římskokatolické farnosti Litovel. Ta v následujících letech musela řešit obnovu jiných památek ve svém vlastnictví a to zejména po ničivé povodni, která zasáhla město v r. 1997. Povodně zhoršily již dříve existující statické poruchy objektu a výrazně narušily původní cihelnou podlahu. Krov, při jehož rekonstrukci v 80. letech bylo použito nekvalitního materiálu, byl napaden dřevokazným hmyzem. Zdivo kaple bylo zavlhlé, výmalba silně narušená, uvolňovala se a místy opadávala. Původní malířská výzdoba vyžadovala neodkladné restaurování.

V letech 2009 až 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kaple podpořená Norskými fondy, Olomouckým krajem a městem Litovel. Proběhla sanace krovů, statické zajištění, odvlhčení zdiva, rekonstrukci dlažby, restaurace kamenných a dřevěných prvků a maleb a restaurace mobiliáře. Rovněž byly pořízeny nové vitráže a pořízeno nové vybavení kaple.
V průběhu prací byla odkryta původní freska zobrazující svatého Jiří a byly nalezeny důkazy o době založení kaple.

V současné době je objekt po rekonstrukci a po dlouhé době opět slouží svému účelu a je přístupný veřejnosti.Poslední aktualizace 24.4.2016

TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008