Gotická kaple svatého Jiří v Litovli

Aktuality z průběhu rekonstrukce

Slavnostní otevření kaple sv. Jiří

Již 527 let stojí vedle našeho farního kostela sv. Marka perla gotiky a nejstarší památka města Litovel. Po třech letech usilovné práce je nyní kaple připravena představit se v plné kráse, jak nám ji předkové vystavěli. Srdečně Vás zvu na slavnostní otevření, kterí proběhne ve čtvrtek 24.3.2011 v 17:00 hodin, koncertem pěveckého sboru PALORA.

Touto cestou Vám chci poděkovat za pomoc při opravě i finanční dary, kterými jste toto dílo podpořili. Velkou měrou nám bylo nápomocno také město Litovel a samozřejmě tzv. Norské fondy, bez kterých bychom tuto opravu nemohli realizovat. A hlavně děkuji všem mým blízkým spolupracovníkům za jejich vysoké nasazení v tomto projektu. Všem Vám upřímně Pán Bůh zaplať!

P. Josef, Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Litovel 23.2.2011, číslo 3/2011

6. část

Rekonstrukce kaple je dokončena, zbývá rozmístit mobiliář a vybavení kaple.

Slavnostní otevření pro veřejnost je naplánováno na 24.3.2011. Těšíme se, že se této pro farnost i město významné události zúčastníte i vy.

Realizační tým, Litovel 14.1.2011

5. část

Je dokončena vnější fasáda, na kterou již byla umístěna i pamětní deska.

Při restaurování byly odkryty zajímavé fresky na architektonických prvcích stropu, oproti předpokládané erbovní výzdobě byly nalazeny obrázky svatých. Kompletně je zrestaurován obraz "Svatá Barbora".

Dále bylo ukončeno poslední výběrové řízení, a to na dodavatele vybavení kaple (židle, vitríny, panely).

Realizační tým, Litovel 27.6.2010

4. část

Stavební práce na projektu jsou téměř dokončeny a nyní se realizují fasády a venkovní úpravy kaple. Bylo instalováno bezpečnostní předsklení oken, nové vitráže, mříže a rovněž byly osazeny jedny ze dvou zrestaurovaných vstupních dveří.

Zdárně pokračují i restaurátorské práce, a to jak restaurování mobiliáře, tak restaurování fresek. Práce probíhají dle předpokládaného harmonogramu, dokončeno již bylo restaurování děl Křest Páně, Mučednice, Svatý Jiří, Ukřižovaný (olejomalba na plátně), podstavníky (2 ks) a dveře (2 ks).

Realizační tým, Litovel 3.5.2010

3. část

V současné době probíhá restaurování maleb interiéru kaple. Restaurování vnitřní výmalby objektu tvoří velmi specifickou součást celé obnovy kaple, která je po finanční a technologické stránce velmi náročná.

Poměrně rozsáhlým sondážním průzkumem byl zjištěn výskyt původní pozdněgotické výmalby a několika dalších, velmi hodnotných, renesančních a manýrististických vrstev: k původní vrstvě z konce 15. století patří 10 konsekračních křížů a iluzivně malované architektonické prvky (např. okenní špalety, zvýraznění klenebních žeber apod.) a výzdoba erbovních štítků na klenbě (zachovaná jen částečně).

Restaurování výzdoby interiéru je nyní ve fázi odkrývání přemaleb na původní historické vrstvy. Celková plocha výmalby interiéru je asi 600 m2. Jde o velmi náročnou a zdlouhavou práci, která vyžaduje maximální soustředěnost, aby nedošlo k poškození historických vrstev. Přesný rozsah dochování výše uvedených umělecko-historicky hodnotných vrstev bude znám až po celkovém sejmutí všech novodobých vrstev. Teprve na základě tohoto plošného odkryvu a dalších průzkumů bude možno stanovit detailní koncepci restaurátorského zásahu.

Vaši restaurátoři
Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Litovel 22.10.2009, číslo 9/2009

2. část

Stavební práce na kapli svatého Jiří, které započaly v květnu, jsou již zdárně dokončeny. Zahrnovaly zajištění statiky kaple, odvlhčení zdiva a rekonstrukci staré původní dlažby z přelomu 16. a 17. stolení, zčásti doplňované novými replikami dlaždic. Krov kaple byl rovněž ošetřen a opraveno schodiště na kůr. Objevil se i komínový průduch z 20. stol., který se bude hodit, bude využit pro odvětrávání kaple.

Nyní nás však čeká nejrozsáhlejší část prací, a to restaurování vnitřních prostor kaple, především nástěnných maleb. Již je postaveno lešení, které bude restaurátorům sloužit celý rok a půl. Nástěnných maleb se dochovalo více vrstev, jsou tady středověké, renesanční i pozdější barokní fragmenty. Všechny malby budou zkoumány, vyhodnocovány, dokumentovány a poté bude nejcennější vrstva zachována, očištěna a zafixována. Doufáme, že malby napomohou dataci kaple. Dochovaly se zde také gotické konsekrační kříže (celkem 12, část je jich odkryta) a renesanční epitaf, jehož nápis ještě neznáme. Postupné odkrývání vrstev bude velice zajímavé a napínavé, nevíme přesně, co všechno se pod pozdějšími výmalbami ukrývá.

Kamenné i dřevěné prvky stavby budou restaurovány rovněž. Dojde k osazení bezpečnostních mříží u vstupů. Stávající moderní okenní vitráže nahradí vitráže v duchu historických replik.

Vybavení interiéru bude nové - pohodlné židle pro 80 osob. Oltářní stůl bude zřejmě osazen původní kamennou deskou, která se zde našla. Kapli bude zdobit cenná dřevořezba - pieta pocházející původně z kostela v Rozvadovicích. Dále barokní deskový obraz, stejně tak i barokní dřevěný reliéf s korunováním panny Marie. Budou zde také umístěny restaurované obrazy, mezi nimi i obraz sv. Jiří, který pochází z oltáře této kaple a je z 18. století. Restaurátorského ošetření se dočkají i podstavníky pod svíce, bohatě zdobené pro jednotlivé městské cechy. Finanční prostředky na projekt se podařilo získat ve výši 346.954 EUR z tzv. Norských fondů, ale také Město Litovel na opravu kaple finančně přispělo.

Otec Josef
Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Litovel 28.8.2009, číslo 7/2009

1. část

Jak můžete vidět, tak se úspěšně začala oprava kaple svatého Jiřího, nejstarší památky v Litovli i v jejím okolí.

Tato oprava nese s sebou také poznatky o historii města - je to živá encyklopedie o duchovním životě, řemeslné zručnosti a celkové situaci obyvatel žijících v tomto městě. Dokládá to výstavba kaple, ale i následné opravy, které se uskutečnily během pěti století. Máme zde svědka, který nás provádí půl tisíciletím, ač nerad vydává svědectví, se kterým bych vás chtěl seznamovat v naší nové rubrice "stavební deník".

Kaple sv. Jiří, nazývaná též česká či moravská, byla postavena pro potřeby utrakvistů, kteří byli z převážné většiny českého původu. Převládající německé obyvatelstvo zůstávalo až do příchodu luteránství katolického vyznání. Listiny týkající se budování kaple se stejně jako u sousedního kostela sv. Marka (s jádrem z 2. poloviny 14. stol.) nedochovaly. Protože kaple nebyla od svého počátku majetkem města, nejsou o ní v městské knize žádné zmínky. Jde však o gotickou architekturu. Na jejím místě údajně dříve stála kaple sv. Michala, o jejímž založení není nic známo.

Již z tohoto úvodu je patrná první otázka, kdy byla postavená kaple? Tuto otázku se snažili zodpovědět mnozí. S velkým napětím očekáváme odkrytí nástěnných fresek. Tomu v této chvíli předchází statické zabezpečení a odvlhčení. O dalším pokračování stavby, Vás budu průběžně informovat.

Otec Josef
Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Litovel 28.8.2009, číslo 7/2009


Poslední aktualizace 24.4.2016

TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008