Gotická kaple svatého Jiří v Litovli
Svatý Jiří

Svatý Jiří

životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Životopis svatého Jiří

Jiří se narodil kolem roku 270 v křesťanské rodině žijící v Kapadokii (dnešní Anatolie v severozápadním Turecku). Zemřel násilnou smrtí roku 303, byl popraven stětím.

Jeho otec pocházel z Kapadokie a byl důstojníkem římské armády. Matka pocházela z Lyddy (dnešní Lod v Izraeli), po smrti manžela se vrátila do rodného města, kde Jiří získal vzdělání.

Brzy po dosažení dospělosti po vzoru otce vstoupil do armády, přesto však zůstal velmi zbožným. Díky svým schopnostem byl hodně povyšován, ve dvaceti letech získal titul Tribuna (plukovníka císařského vojska) a později se stal rytířem. Sloužil v osobní gardě římského císaře Diokleciána v Nikomédii.

Svatý Jiří byl ctěn zpočátku na Blízkém východě, v Egyptě a Etiopii, v Lyddě-Diospolis a v Sýrii. Později se kult rozšířil na Kypr, do Kappadokie (dnešního Turecka) a odtud do Ruska a na Balkán. Roku 896 přinesl biskup Hatto z Mohuče jeho hlavu do kláštera na ostrov Reichenau na Bodamském jezeře a v té době byl svatý Jiří hodně uctíván i v Německu.

životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Legendy o svatém Jiří

Svatý Jiří a drak

Podle legendy jednou přijel do města Silene v Lybii, kde měli velký močál nebo jezero, u kterého se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. Obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej uviděli zblízka, tak uprchli.

Jednou za čas přicházel drak k městu, usmrcoval lidi svým otráveným dechem. Lidé mu proto začali dávat každý den dvě ovce, aby jim více neškodil. Když ovcí začalo ubývat, předkládali mu jednoho muže a jednu ovci. Nakonec král musel vyhlásit nařízení, že se oběť drakovi bude losovat z dětí a mládeže všech stavů. Jednoho dne padl los na královu dceru. Král za život princezny sliboval lidem zlato a stříbro, ale obyvatelé se na něj rozzlobili kvůli tomu, že chce porušit vlastní nařízení a hrozbami ho donutili, aby dceru obětoval. Král se nakonec musel podvolit, ale podařilo se mu vyžádat osm dní odkladu.

Po osmi dnech král přikázal ustrojit svou dceru jako nevěstu, dal jí své požehnání, jakoby se vdávala, odvedl ji k drakovu doupěti a odešel. Kolem projížděl Jiří na koni, a když uviděl opuštěnou urozenou dámu, ptal se jí, co tam sama dělá. Princezna mu všechno pověděla a zapřísahala ho, aby rychle odjel pryč, pokud také nechce zahynout. Jiří to odmítl a ve jménu Ježíše Krista přislíbil princezně pomoc. Vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže, vyrazil proti drakovi a ten zraněný padl k zemi (jiná verze uvádí, že Jiří draka zranil kopím zvaným Ascalon). Jiří pak zavolal služebnou, aby mu přinesla opasek, který drakovi uvázal kolem krku. Drak najednou zkrotl a nechal se odvést do města. Když ho lidé viděli, začali v panice prchat pryč. Jiří došel až k nim a pravil: "Ničeho se nebojte, věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i všichni obyvatelé se nato dali pokřtít. Jiří zabil draka úderem do hlavy a pak poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z města ven.

Král nechal postavit kostel, zasvěcený Panně Marii a Svatému Jiří. U kostela vytryskl pramen živé vody. Nemocní sem přicházeli, a když se napili, uzdravili se. Král nabídl Jiřímu mnoho zlata, ale ten ho věnoval chudým. Králi přikázal čtyři věci: udržovat kostely, ctít kněze, poslouchat pilně bohoslužby a mít soucit s chudými a ubohými.


Smrt svatého Jiří

Císař Dioklecián roku 303 vydal edikty umožňující pronásledující a útisk křesťanů v celé Říši. Křesťané tehdy byli pronásledováni s takovým úsilím, že za jeden měsíc jich bylo umučeno na dvacet tisíc. Všichni křesťané žili ve strachu o život, opouštěli Boha a raději obětovali modlám. Když to Jiří viděl, prodal všechen majetek, rozdal ho chudým, oblékl hábit mnicha, šel do středu nevěřících a začal volat: "Všichni bohové pohanů a nevěřících jsou ďáblové, můj Bůh stvořil nebesa a je jediný Bůh! " Místodržící Dacián se ho zeptal: "Kdo jsi a co tě vede k tomu, že to tvrdíš?" Jiří mu odpověděl: "Jmenuji se Jiří, jsem rytíř z Kappadokie a opustil jsem všechno, aby mi dal Bůh nebe." Místodržící za to nechal Jiřího surově zbít holemi a železnými tyčemi a uvrhnout do vězení. Jiří utrpěl tak těžká zranění, až byly vidět i jeho vnitřnosti. Přesto nezemřel a v noci se mu zjevil Pán Ježíš s velkým světlem a utěšoval ho. Jiří se přestal bát a rány ho přestaly bolet.

Když místodržící viděl, že nic nepořídí, pozval kněze, aby smíchal víno se silným jedem, nechal nápoj zaříkávat a dal ho Jiřímu. Jiří nad pohárem udělal znamení kříže a vypil to, aniž by se mu něco stalo. Kněz připravil ještě silnější nápoj, a když to Jiřímu opět neuškodilo, vrhl se mu k nohám a prosil ho, aby z něj udělal také křesťana. Dacián ho za to zabil úderem do hlavy. Jiřímu na hrdlo zavěsili těžký kámen a jeho tělo drásali velkým kolem s hřeby. Pak ho uvrhli do vany plné rozpáleného vápna, ale Jiřímu se díky milosti Pána nic nestalo.

Když to Dacián viděl, začal přemlouvat Jiřího, aby se vrátil k římskému právu, a obětuje bohům a sliboval mu tituly a majetek. Jiří mu odpověděl, že je ochoten to udělat. Potěšený Dacián svolal všechny obyvatele do chrámu, aby byli přítomni oběti, proti které Jiří nejprve tak bojoval. Byl kvůli tomu vyhlášen svátek pro celé město a všichni přišli, aby to uviděli. Když už byl Jiří na kolenou a všichni předpokládali, že bude uctívat modly, začal se modlit: "Bože, který jsi na nebesích, znič tento chrám i modly ke cti Tvého jména a k obrácení všech lidí." V tu chvíli sestoupil z nebe oheň a spálil chrám, všechny modly a chrámové kněze a pak se země otevřela a popel spolkla.

Jiřího opět předvedli před Daciána a ten se ho zeptal: "Co jsi to způsobil, proč jsi lhal, že budeš obětovat modlám?" Jiří odpověděl: " Pojďte se mnou, a uvidíte, jak budu obětovat." Dacián řekl: "Dobře jsem prohlédl tvůj podvod! Ty chceš, aby země spolkla i mě!" Jiří na to odpověděl: "Zbabělče, říkáš, že ti tví bozi pomáhají, ale jak ti mohou pomoci, když nepomohli ani sobě?" Dacián se hrozně rozčílil a pravil k manželce: "Zemřu zlostí, pokud nezahubím tohoto muže." Daciánova manželka zvolala: "Ty ukrutný a zlý tyrane! Nevidíš velkou moc křesťanů? Já ti říkala, abys jim nepůsobil škody kvůli jejich Bohu, který bojuje za ně. Věz, že já sama se stanu křesťankou." Dacián ji chtěl zastrašit, popadl ji za vlasy a krutě ji zbil. Ona přesto volala na Jiřího: "Co se může stát, když nejsem pokřtěna?" V odpověď jí Jiří požehnal a řekl: "Neboj se, dcero, jsi pokřtěna svou krví." Ona začala nahlas chválit Pána a tak umíraje, odešla do nebe. (Podle jiné verze byla sťata spolu s Jiřím před branami města).

Na druhý den Dacián vynesl rozsudek, že má být Jiří vedený přes celé město a pak mu bude useknuta hlava. Před svou popravou prý Jiří prosil, aby každý, kdo se bude dovolávat jeho pomoci, dosáhl splnění své prosby. Jakmile svou modlitbu dořekl, z nebe se ozval hlas: "To po čem toužíš, ti bude uděleno." Jiří byl sťat před branou města Lyddy - Diospolis. Když šel Dacián k domovu, spadl na něj oheň z nebe a spálil ho i s jeho služebníky.

životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Svatý Jiří je patronem

jízdních vojáků (kavalérie), lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů,
agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců,
Anglie, Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka,
malomocných, proti kožním nemocem, proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilisu
životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Atributy

Svatý Jiří je zobrazován jako hezký mladý rytíř v plné zbroji na bujném bílém oři, jak kopím potírá před ním se svíjející lítou saň. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva, nebo pohanství.


životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Etymologie

Jméno Jiří (George) pochází z latinského Georgius a řeckého Geurgios ("muž", "manžel", "farmář").

Ge ("země") + ergon ("práce").

životopis / legendy / atributy / patron / etymologie / zdroje

Zdroje

Volně převzato z www.abcsvatych.com a www.wikipedia.org.


Poslední aktualizace 24.4.2016

TOPlist
Návštěvy od 2.11.2008